ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

 

**เหรฟาสฮ่องกงเดินทางถึง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วยเกาะฮ่องกงนิวเทอร์ริทอรีสเกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะหลงจากผานการตรวจคนเขาเมองแล้วนาทานเดินทางสู่ที่พักอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย พักที่ PANDAHOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว**

 

 

 

 

 เดินทางวันที่
 8 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60  ราคา 15,799 บาท
 12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60  ราคา 16,799 บาทVisitors: 42,681